Trygghet och garanti ingår vid köp av begagnad bil hos GMG AUTO AB

Trygghet och Garanti

Alla våra bilar säljs med trygghet och garanti

I våra bilannonser och på våra kontrakt framgår det garantins längd och omfattning, är ni osäkra på något så kontakta någon av våra säljare.

Vi gör ert bilköp tryggt genom vårt samarbete med lokala auktoriserade bilverkstäder, bilvårdsanläggningar, billackerare och märkesbilhandlare.

Alla* våra bilar är varudeklarerade i vår egen auktoriserade bilverkstad och är varudeklarerade enligt den av Motorbranschens och Konsumentverket framtagna varudeklaration. Det gör vi för att kunna försäkra oss om att alla bilar vi säljer har hanterats av en expert på bilar.

 

Vi samarbetar med några av branschens ledande leverantörer av fordonstjänster, allt för att göra ert bilägande tryggt och säkert, det är därför vårt motto är bra begagnade bilar med bra garantier!

 

När vi startade GMG AUTO AB 2016 så hade vi redan arbetat med bilar i över 15 år så det kändes som en naturlig utveckling av vår produktportfölj. Vi som arbetar i GMG AUTO AB har tillsammans över 40 års erfarenhet av bilar som bilmekaniker, bilvårdare eller som bilförsäljare. Vår ambition är att alla våra bilar som säljs ska vara välvårdade, servade och sålda med trygghet och garanti. Vårt motto är bra begagnade bilar med bra garantier.

GMG Auto AB köper, säljer och förmedlar bra begagnade bilar i Linköping

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Med vänlig hälsning GMG Auto AB

 

*undantaget bilar som säljs som reparationsobjekt, där garanti har förhandlats bort av köpare eller där det klart och tydligt framgår i annonsen att garanti ej ingår.

Garanti från GMG AUTO AB

Trafiksäkerhetsgaranti

GMG AUTO AB tillämpar trafiksäkerhetsgaranti enligt nedan.

1. Giltighet
Denna garanti gäller för den bil som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, dvs. personer som har köpt bilen huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte för senare köpare.

2. Omfattning
Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening.

Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

3. Fel
Med det undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

4. Reklamation
Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta säljföretaget. En reklamation måste alltid göras inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Görs inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten har informerats om dessa kostnader i förväg.

5. Säljföretagets åtagande
Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig säljföretaget att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av säljföretaget. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat säljföretaget om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få en annan likvärdig bil om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till säljföretagets förfogande. Om säljföretaget tillhandahåller en lånebil kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

6. Konsumentens rättigheter
Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpandet av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda bilen i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

7. Skadestånd
Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada han lider genom att bilen under garantiperioden inte är trafiksäker, om inte säljföretaget kan visa att detta beror på ett hinder utanför säljföretagets kontroll, som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen hade kunnat undvikas eller övervinnas.

Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Konsumentköplagen
Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom Trafiksäkerhetsgarantin för begagnade bilar. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen, om det görs inom två månader från upptäckten.

9. Tvistlösning m m
Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

Trygghetsgaranti

 1. GMG Trygg 3/300 gäller 3 månader eller 300 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.
 2. GMG Trygg 6/600 gäller 6 månader eller 600 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.
 3. GMG Trygg 12/1200 gäller 12 månader eller 1200 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.

Garantin avser skador på följande komponenter (ej slitagedelar).

 1. Motorelektronik: Motorstyrenhet, ECU eller motsvarande.
 2. Motor: Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
 3. Bakaxel: Bakaxelns inre rörliga delar.
 4. Styrsystem: Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik.
 5. Bromssystem: Huvudbromscylinder, Bromsservo, Bromskraftförstärkare och Bromsvätskebehållare.
 6. ABS-system: ABS-hydraulaggregatet och databoxen för ABS systemet.
 7. Elsystem: Startmotor och generator.
 8. Växellådan: Växellådans inre rörliga delar. Ej Lamellpaket och ventiler i DSG och Automatlåda.
 9. Insprutningssystem: Temperaturgivare, pulsgivare, atmosfärstryckgivare, luftmassa-mätare.
 10. Turboaggregat/Kompressor: Aggregatets inre rörliga delar, ej Waste Gate och VVT elmotor.
 11. Bränslesystem: Bränslepump i tank, tryckventiler och tank armatur.
 12. Drivaxlar och kardan: Ej trasiga gummidamasker, Hardy skiva eller stödlager.
 13. Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databoxen för luftkonditioneringen.
 14. Airbagsystemet: Samtliga Airbags, sensorer och databox.
 15. Kupéelektronik: El hissar, el taklucka (ej panoramatak), centrallås, blinkersystem, vindrutetorkarmotor, farthållare i standardutförande, tänd modul för xenon.
 16. Avgassystem: Avgassystem ej katalysator eller partikelfilter.
 17. Koppling: slavcylinder, huvudcylinder kopplingswire, utvändig hydraulledning, ej lager, tryckplatta och lamell.
 18. Fyrhjulsdrift: Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften, utom lameller och pumpar.
 19. Kylsystem till motor: Kylare, kylfläkts motor, temperaturgivare.
 20. Material: Förbruknings materiel i samband med garantireparation t.ex. olja, glykol och köldmedium.

Aktsamhetskrav.

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta GMG AUTO AB omgående när det uppstår ett fel som kan komma att omfattas av vår trygghetsgaranti.

Egenavgift.

 1. GMG Trygg 1-3 månader: 1500:-
 2. GMG Trygg 3-6 månader: 3000:-
 3. GMG Trygg 7-12 månader: 6000:-

Egenavgiften ändras efter 90 dagar och 180 dagar.

Garantin ersätter skador som överstiger det belopp som är satt per respektive garanti och månad som skadan sker.

Löptid.

Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Reparation.

Vid reparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället.

Alla skador ska repareras hos GMG Motor AB om inget annat har överenskommits.

Om reparation utförs utan GMG AUTO ABs medgivande betalar inte GMG AUTO AB för reparationskostnaden.

Skötsel.

För att garantin ska vara giltig måste fordonet skötas enligt tillverkarens föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service utföras av GMG Motor AB (garantistället) eller annan auktoriserad bilverkstad. Om reparationer eller underhåll sker på annat ställe än garanti stället, måste det utföras fackmannamässigt och dokumenteras i service bok och serviceprotokoll.

Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.

Undantag.

Hög oljeförbrukning. Nycklar eller fjärrkontroller med tillhörande elektronik. Kablar, kontakter, underhållnings/kommunikations inklusive trådlös/navigationsutrustning. Garantin omfattar inte skador som uppkommit genom yttre påverkan, överhettad motor, brända ventiler, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrasion, läckage, kollision eller normalt slitage i tex leder, gummibussningar, kedjor, trasiga lampor, pixelfel, dioder, displayer eller dylikt.

I de fall maskinskadeförsäkringen täcker något av de saker som omfattas av garantin betalar GMG AUTO eventuell mellanskillnad i självrisk mellan försäkringens självrisk och garantin.

Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.

Felsökning.

Om kund har påtalat ett fel som efter felsökning visar sig inte omfattas av garantin så faller det på kund att ersätta verkstaden för dess kostnader i samband med felsökningen.

Övriga villkor.

Den dag som kund anmäler skadan till GMG AUTO AB anses som den dag skadan har uppkommit och räknas som skadedatum.

Garantin ersätter maximalt belopp upp till 75% av ett prisbasbelopp under garantitiden vid ett eller flera tillfällen, varje garanti åtgärd räknas som ett nytt skadetillfälle och en ny egenavgift kan komma att tas ut om inte felet är samma.

Garantiavtalet är knutet till personen och fordonet som är knutet till garantin, garantin upphör automatiskt när fordonet byter ägare. Ingen garanti är giltig utan giltigt garantibevis från GMG Garanti AB. Garantibevis skickas till den e-postadress som anges vid försäljningstillfället.

Konsumentköplagen.

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler.

Tvist.

Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas i allmän domstol.

Senast uppdaterad: 2020-09-21 (Rev 1.2)

Garanti från Svensk Bilgaranti

Som kund har ni möjlighet att välja till en garanti från Svensk Bilgaranti mot en extra kostnad.

Trygghet och garanti vid ert köp av begagnad bil

Vi arbetar med ett av Sveriges ledande företag inom bilgarantier, Svensk Bilgaranti, för att kunna erbjuda er som kund de bästa förutsättningarna med trygghet och garanti när ni köper er begagnade bil av GMG AUTO AB i Linköping.

Vilka bilar omfattas av garantin från Svensk Bilgaranti?

Följande bilmodeller omfattas av Svensk Bilgarantis EURO garanti:

– Alfa, Audi (Ej W12, S, R eller RS-modeller)
– BMW (Ej M och V12-modeler)
– Citroên
– Dacia, Daewoo, Daihatsu
– Fiat, Ford (Ej US-Ford, Focus RS)
– Honda, Hyundai
– Kia
– Lada, Lancia, Lexus ej LFA
– Mazda, Mercedes (Ej AMG och V12-modeller)
– Mini, Mitsubishi (Ej EVO-modeller)
– Nissan (Ej GT-R)
– Opel, (Ej OPC)
– Peugeot
– Renault
– Saab, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Subaru (ej WRX Sti)
– Toyota
– Volvo, VW (Ej W12, Phaeton, GTR och R)

Följande bilmodeller omfattas av Svensk Bilgarantis SPORT garanti:

– Audi, alla S och RS modeller
– Alpina, alla modeller
– BMW, alla M och V12 modeller
– Corvette, alla modeller
– Ford Focus RS
– Jaguar, alla modeller
– Land Rover & Range Rover, alla modeller
– Lotus
– Mercedes, alla AMG och V12 modeller
– Nissan GT-R
– Opel OPC modeller
– Porsche, alla modeller
– VW GTR och R, alla modeller
– Överladdade USA-bilar

Följande bilmodeller omfattas av Svensk Bilgarantis USA garanti:

- Cadillac
– Chevrolet
– Chrysler
– Jeep
– Lincoln
– Oldsmobile
– Plymouth
– Hummer
– Ford USA
– GMC
– Pontiac – GM
– Dodge
– Infinity

Följande bilmodeller omfattas av Svensk Bilgarantis LättaLast-garanti:

– Citroen
– Fiat
– Ford (endast Europeiska Ford)
– Hyundai
– Iveco
– Izuzu
– Kia
– Mazda
– Mercedes
– Mitsubishi
– Nissan
– Opel
– Peugeot
– Renault
– Ssang Yong
– Toyota
– Volkswagen

GMG AUTO LINKÖPING
GMG AUTO AB